3 مه

پرورش مرغ تزئینی کوچین فارم

پرورش مرغ تزئینی کوچین فارم مرغ تزئینی   جوجه ریزی؛ رسیدن سریع جوجه به آب بسیار مهم است. لذا سعی کنید کارتن حاوی جوجه‌ها را نخست در کنار آبخوری‌ها بچینید و از ته سالن شروع به تخلیه جوجه‌ها در کنار آبخوری‌ها نمائید. رسیدن سریع جوجه به آب ، مانع کم آبی و وازدگی جوجه می‌شود. […]